Добре дошли в сайта на БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ /БДКП/

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2019 г. и регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ обединява лекари, здравни специалисти, биолози, както и студенти по медицина, здравни грижи или биология с интереси в колопроктологията.

Дружеството е доброволна, демократична, политически независима организация, която осъществява дейност в общественополезна дейност, насочена към: развитието и утвърждаването на здравеопазването, образованието и науката в областта на медицината

 

Основните цели на дружеството са:

 • Осъществяване на специализирани професионални обучения в областна на колопроктологията и свързаните с нея области като анатомия, патология, хирургия, образна диагностика и др.
 • Подпомагане научното и практическо развитие на медиците в областта на колопроктологията, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им.
 • Пренасяне постиженията в областта на колопроктологията от Европа и света в България.
 • Стимулиране на научно-изследователската дейност в областта на колопроктологията.
 • Разработване на програми за продължително обучение и поддържане на квалификацията в колопроктологията.
 • Учредяване на фондове за отпускане на стипендии, както и отпускане на стипендии, помощи, награди и финансово подпомагане на талантливи студенти-медици, лекари и други здравни специалисти с интереси в колопроктологията.
 • Съдействане за повишаване на професионалната и преподавателска компетентност на преподавателите участващи в обученията на сдружението.
 • Разширяване информираността на населението в областта на колопроктологията, профилактиката и лечението на заболяванията на дебелото и правото черво.
 • Създаване на партньорства с други български, европейски и други организации със сходни цели.

 

БДКП осъществява следната дейност:

 • Организира конгреси, симпозиуми и други научни прояви в областта на колопроктологията и сродните науки.
 • Осъществява практическо обучение в областта на колопроктологията под формата на курсове и индивидуално обучение.
 • Осъществява научно-изследователска дейност; изготвя становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти и други документи в областта на колопроктологията.
 • Подготвя препоръки-алгоритми за диагностика и лечение на заболяванията на дебелото и правото черво, аналния канал, анауса, перианалното пространство и тазовото дъно; организира кампании за повишаване на здравната култура на хората по отношение на колопроктологията.
 • Издаване на печатни материали.
 • Участва в национални, европейски и международни програми и проекти, допринасящи за постигане на целите на сдружението.

 

БДКП работи активно за развитието на колопроктологията като наука и практика в България.

БДКП обединява специалистите с интереси в колопроктологията.

БДКП  обучава в нови знания и умения медицинските специалисти за диагностиката и лечението на заболяванията на дебелото и правото черво

БДКП изготвя и предлага стандарти по колопроктология на базата на Европейски и международни такива.

БДКП повишава здравната култура на населението за колопроктологията.

 

Устав на БДКП /линк към устава/