Членуването в БДКП е доброволно.

Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, правоспособен лекар, здравен специалист, биолог или студент по медицина, здравни грижи или биология с интереси в колопроктологията, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да изпълнява задълженията, свързани с членството.

Всеки член има право да:

  • участва и гласува в Общото събрание на БДКП;
  • участва в управлението на дружеството;
  • бъде информиран за неговата дейност;
  • се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му
  • получава помощ за научно-практическото си развитие в колопроктологията;
  • бъде награждаван от БДКПс материални и морални награди;
  • получава експертна помощ.

Всеки член заплаща годишен членски внос:
за лекари специалисти – 60 лв.
за лекари – специализанти, специалисти по здравни грижи и биолози – 30 лв.
Членският внос се заплаща по банков път:
Банкова сметка IBAN: BG96RZBB91551011666731, SWIFT/BIC:RZBBBGSF, Райфайзенбанк България

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЧЛЕНСТВОТО Е БЕЗПЛАТНО.

 

Станете член на БДКП като изпратите регистрационната форма и заплатите членския си внос по банков път.